Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Năm thứ 5 liên tiếp VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%


Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nhiều chính sách lớn mới của cơ quan quản lý chính thức có hiệu lực, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 diễn ra ở Hà Nội ngày 25-12-2018 rằng VNPT vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, VNPT đạt mức tăng trưởng cao trên 20%.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.