Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tình hình tăng trưởng người dùng Internet ở Việt Nam

CHỈ ĐỂ ĐÂY, CHẲNG NÓI GÌ:

Chú thích các cột từ trái qua: Year (năm), Internet Users (số người dùng Internet), Penetration % of Po (tỷ lệ so với số dân), Total Population (dân số), Non-users Internetless (số người không dùng Internet), 1Y User Change (thay đổi về người dùng theo một năm: tỷ lệ và số người), Population Chane (thay đổi người dùng so với số dân).
 
Nguồn: CMC Telecom.