Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Lá thư cuối năm 6 trang của Tổng thống Donald Trump gửi bà Chủ tịch Hạ viện

Ngày 17-12-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lá thư dài tới 6 trang in gửi cho bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, với những lời lẽ mạnh mẽ phản đối những âm mưu của bà này và Đảng Dân chủ kình chống – thậm chí đang tìm cách luận tội để hạ bệ ông.

Ông Trump mở đầu lá thư: “I write to express my strongest and most powerful protest against the partisan impeachment crusade being pursued by the Democrats in the House of Representatives.  This impeachment represents an unprecedented and unconstitutional abuse of power by Democrat Lawmakers, unequaled in nearly two and a half centuries of American legislative history.” (Google Translate: Tôi viết để bày tỏ sự phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt nhất của tôi chống lại cuộc thập tự luận tội mang tính đảng phái đang bị những người thuộc đảng Dân chủ theo đuổi tại Hạ viện. Bản luận tội này thể hiện sự lạm quyền chưa từng có và vi hiến của các nhà lập pháp Dân chủ, vô song trong gần hai thế kỷ rưỡi của lịch sử lập pháp Hoa Kỳ.)

Và ông chủ Nhà Trắng kết lá thư: “There is far too much that needs to be done to improve the lives of our citizens.  It is time for you and the highly partisan Democrats in Congress to immediately cease this impeachment fantasy and get back to work for the American People.  While I have no expectation that you will do so, I write this letter to you for the purpose of history and to put my thoughts on a permanent and indelible record.

“One hundred years from now, when people look back at this affair, I want them to understand it, and learn from it, so that it can never happen to another President again.”

(Có quá nhiều việc cần phải làm để cải thiện cuộc sống của công dân chúng ta. Đã đến lúc bà và các thành viên đảng Dân chủ có tính bè phái cao trong Quốc hội phải chấm dứt ngay lập tức luận điệu luận tội này và quay trở lại làm việc cho Nhân dân Hoa Kỳ. Trong khi tôi không mong đợi rằng bà sẽ làm như vậy, tôi viết thư này cho bà vì mục đích của lịch sử và để đưa những suy nghĩ của tôi vào một hồ sơ vĩnh viễn và không thể xóa nhòa.

Một trăm năm nữa, khi mọi người nhìn lại vấn đề này, tôi muốn họ hiểu nó và học hỏi từ nó, để nó không bao giờ có thể xảy ra với một Tổng thống nào khác nữa.)

Quan điểm nhất quán của tôi là để tham khảo, mở mang cái tầm nhìn từ dưới đáy giếng (trời). Tôi không bình phẩm vì trước hết tôi không phài là công dân Hoa Kỷ, cho dù tôi tự thú mình là một kẻ lắm chuyện, già mồm (talkative person). Mà tôi cũng chẳng có ân oán giang hồ chi với ông Trump hay bà Pelosi.

Bạn có thể đọc toàn văn lá thư này ở đây.

Và đây là bản text chính thức của Nhà Trắng.

P.H.P.