Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Nhớ Mị thời Cô Vi

Thuở trời đất nổi cơn sổ mũi

Miệng ho vang như bụi mịn giăng

Dặn rằng A Phủ khẩu trang

Nhắc nàng Mị chớ ao làng rửa tay…

(Ảnh: Internet. Thanks.)

Cồn 70 ship ngay diệt khuẩn

Mị rửa tay sát khuẩn cả… chi…

Đông người chớ đến làm chi…

Phòng anh ấm áp sợ gì Cô Vi

*

Đừng đú trend “bánh mì Đà Nẵng”…

Ăn uống sao đề kháng thiệt hăng

Mị hăng, anh cũng cực hăng

Hai ta xáp lại xuất văng Cô Vì…

Xin phép cụ Đặng Trần Côn cho A Phủ tôi được biên dịch “Chinh Phụ Ngâm” của Ngài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC