Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Microsoft cho nhân viên nghỉ 4 tuần hưởng nguyên lương để chăm sóc gia đình

 
Trao quyền cho các cá nhân và tổ chức toàn cầu làm việc hiệu quả hơn, Microsoft đưa ra nhiều chính sách mới nâng cao giá trị gia đình.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online