Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

15 ngày mới trở bộ một lần…

Một nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một nền kinh tế thị trường (không có cái đuôi cố gán ghép làm biến đổi bản chất)… bắt buộc phải hòa nhịp điệu cùng thị trường quốc tế.

Đằng này, theo Nghị định 83, giá xăng dầu quốc gia chỉ được thay đổi theo chu kỳ 15 ngày một lần. Vậy nên mới lạc điệu cùng thế giới, mà thường nhứt là người dân chịu thiệt. Điều này có thể giải thích là để giữ sự ổn định chung, ít nhứt là được nửa tháng!

Ở Mỹ, giá bán lẻ xăng dầu do doanh nghiệp quyết định, thay đổi ngay và luôn, có khi một ngày tăng giảm mấy lần, theo thời giá xăng dầu.

Việt Nam có 2 nút thắt. Một là chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu quá lâu lắc. Hai là giá bán lẻ xăng dầu chưa được trao cho doanh nghiệp quyết định theo đúng cách vận hành của kinh tế thị trường (không có đuôi).

+ Trong một sự kiện hơi bị liên quan. Sáng 11.5.2019, trong cuộc đối thoại với công nhân, lao động Hà Nội, Chủ tịch thành phố thừa nhận mức thu nhập của người dân “đang thấp”, nhưng trấn an rằng giá xăng dầu của VN hiện thấp chỉ bằng 50% giá ở Châu Âu. Ông quên không nói mức thu nhập của Châu Âu cao hơn VN bao nhiêu lần.

PHẠM HỒNG PHƯỚC