Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Microsoft hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng CNTT tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

Ngày 1-3-2017 tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Microsoft Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc Microsoft hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại bộ này. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển CNTT, giới thiệu, đề xuất chuyển giao các công nghệ mới của Microsoft giúp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các hệ thống CNTT của bộ này định hướng theo kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

Xin mời đọc bài trên Media Online